Российские универсальные энциклопедии
на главную страницу

   
источник статьи:
Большой энциклопедический словарь
Брокгауза и Ефрона


Российские универсальные энциклопедии
Брокгауз-Ефрон и Большая Советская Энциклопедия
объединенный словник

Бачковский

Франц — род. 1854 г. — современный чешский писатель, автор многих сочинений исторического, филологического и философского содержания. Главные из них следующие: "Zevrubn é d ě jiny pisemnictvì céského doby nové " (1884—1887 гг.); "Struč ny p ř ehled d ě jin č eské literatury doby nové " (1879); к нему "Doplń ky a opravy" (1882); "Kde domov mŭj? S d ě jinami hymny té a pozd ě jšimi p ř idavku a p řeklady" (1883 и 1884); "Zajimav é č rty ze ž ivota našich slavnych muz ů a ž en stoleti devetenactého" (1884); "O bàsnické č innosti P. J. Šafa ř ika a F. Palackého" (1885); "N ě kolik rozprav o Fr. Lad. Č elakovském" (1886); "Z našich dob vlasteneckych" (1886); "P ř ehled d ě jin pisemnictvi č eského doby nejnov ě jši" (1887); "Rukopis Kralovédvorsky a Zelenohorsky ve sv ě tle pravd ě podobné m". Б. также издает сочинения: "Sbirka nejdů le ž itèjšìch č eskych plod ů basnickych" и "Novočesky archiv", где печатаются труды Коллара, Шафарика, Палацкого, Маха и др. Из филологических трудов Б. надо упомянуть: "Struč ne d ě jiny ř e č i a pravopisu č eské ho" (1880 и 1883); "O pr àvce poklesk ů mluvnickych v jazyku č eškém" (1879, 188 0 и 1882). Кроме того, Б. писал многие статьи для разных журналов и теперь издает следующие журналы: "Studentsk é listy", "Literarni Obzor", "Všeobecny v ě stnik", " Č eske listy", "Literarni v ě stnìk".
ЭнциклопедиЯ

© gatchina3000.ru, 2001-2012
при использовании материалов сайта, гиперссылка обязательна